Tag Financiëel onderzoek

Werkdocument over de inzichten in de financiën sociaal domein rond het IBP

De kennis en inzichten die zijn verzameld over de financiën sociaal domein in aanloop naar het IBP en de leerervaringen die zijn opgedaan wilden we niet verloren laten gaan. Daarom heeft de werkgroep f&c met ondersteuning van AEF en KPMG gewerkt aan een notitie waarin deze kennis, inzichten en leerervaringen zijn opgetekend. Daarnaast zijn verwijzingen naar nuttige bronnen opgenomen.

Rapportage over over- en onderbesteding in het sociaal domein in 2015

NDSD heeft Significant gevraagd onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van mogelijke onder- en overbesteding in 2015 in het sociaal domein: de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet, met focus op de nieuwe taken die gemeenten per 2015 hebben binnen deze wetten. Dit om inzicht te verwerven in de wijze waarop gemeenten om zijn gegaan met financiële kaders, (financiële) sturing en financiële realisatie in het sociaal domein.

Organisatie van de financiën voor zorg in ander perspectief

In de notitie ‘Organisatie van de financiën voor zorg in ander perspectief’ wordt onderbouwd waarom een ander perspectief op de rol van gemeenten en het sociaal domein loont: hoe het sociaal domein een hefboom- rol kan vervullen in het doorzetten van de beweging van Juiste Zorg Juiste Plek (JZJP). En dat JZJP ook vraagt het creëren van de juiste randvoorwaarden, waaronder: geld op de juiste plek.