Het NDSD onderschrijft van harte de ambities zoals geformuleerd in de propositie: ‘De winst van het Sociaal Domein’. Als netwerk hebben wij een aantal prioritaire thema’s geformuleerd die nauw met de propositie samenhangen. Een aantal leden verenigt zich rondom onderstaande prioritaire thema’s in werk- en subgroepen.

Kansengelijkheid

We kiezen voor die mensen die ons het hardste nodig hebben. We investeren in een kansrijke start voor kinderen. We hebben extra aandacht voor de positie van jongeren en jongvolwassenen. Inwoners voor wie kansen niet vanzelfsprekend zijn, bieden we gericht ondersteuning.

Bestaanszekerheid

We zorgen voor voldoende inkomen, een geschikte woningen en een veilige leefomgeving. Vanuit deze basis is meedoen mogelijk. Samen met een mensgerichte benadering voorkomen we onnodig leed en oplopende kosten.

Gezond leven makkelijker maken

We werken over alle beleidsterreinen vanuit positieve gezondheid. We investeren in een gezonde omgeving en stimuleren gezond leven. Voor wie niet gezond is of wordt bieden we ondersteuning op alle levensgebieden.

Gebiedsgericht werken

Vijftien van de gemeenten die lid zijn van het NDSD doen mee aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Samen met de vier overige gemeenten vormen zij een subgroep over gebiedsgericht werken.


  • All

Onderzoeken

Met enige regelmaat geeft het NDSD opdracht om onderzoek te doen. Deze onderzoeken leveren direct bruikbare kennis op en dragen bij aan het maatschappelijk debat.

Werk en stuurgroepen

Het NDSD onderschrijft de ambities zoals geformuleerd in de propositie: ‘De winst van het Sociaal Domein’. Een aantal leden verenigt zich rondom deze thema’s uit de propositie in werk- en subgroepen.

Lerend netwerk

Het NDSD organiseert regelmatig leertrajecten. Een leertraject bestaat uit een serie van bijeenkomsten van gemeenten waarin zowel organisatie-kwesties als inhoudelijke vragen centraal staan.

Archief

In de geschiedenis van het

NDSD hebben meerdere thema’s speciale aandacht gehad. Deze thema's zijn ondergebracht in het archief.

Over NDSD


Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden van het kernteam die zich met name richten op de continuïteit van het netwerk. De voorzitter en de penningmeester zijn vast lid van het dagelijks bestuur.

Het bestuur heeft een adviseur en secretaris aangesteld die het netwerk en haar leden op allerlei wijzen ondersteunt. Vanaf 1 januari 2024 zijn dit Marieke Seip en Marloes Janssen.

Onze leden


Het bestuur heeft een adviseur en secretaris aangesteld die het netwerk en haar leden op allerlei wijzen ondersteunen.

Marieke Seip

Adviseur

Marloes Janssen

Secretaris

Postadres

p/a VNG

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

Neem contact met ons op.

We zouden graag van u horen.