Bij een lerend netwerk past dat wij met enige regelmaat opdracht geven tot een onderzoek over een thema in het sociaal domein. Deze onderzoeken genereren kennis over de uitvoeringspraktijk en dragen daarnaast bij aan het maatschappelijk debat.


  • All
  • Inhoudelijk onderzoek
  • Financiëel onderzoek
Rapportage Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis
Op 7 september 2022 is het rapport ‘Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis’ gepubliceerd door het Verwey Jonker Instituut. In opdracht van o.a. het NDSD, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociaal Werk werkt! hebben zij onderzoek gedaan naar de beleidsmatige vormgeving van de sociale basis in twaalf gemeenten.
Pleidooi voor sturen vanuit data en inzicht
Dr. Onno de Zwart, algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut schreef in december 2020 een essay op verzoek van het NDSD. Het lukt ons alleen bij een crisis om te zorgen voor fundamentele kennis die direct toepasbaar is. Waarom gebeurt dat niet bij andere, meer structurele, problemen waar de gezondheids- en maatschappelijke effecten evenzeer groot zijn?
Maatwerk vraagt systemisch leren
Pieter Hilhorst schreef op verzoek van het NDSD in juli 2020 een essay over maatwerk. Bewoners die vastlopen kunnen ondersteuning krijgen van uitvoerende professionals in de sociale wijkteams. Op hun beurt lopen zij aan tegen knelpunten in de systeemwereld. Om recht te doen aan de leefwereld van bewoners is het daarom niet voldoende om uitvoerende professionals te leren om casus voor casus maatwerk te bieden
Sturen op sociale impact
Dr. Albert-Jan Kruiter is actie-onderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden. Op 3 juni 2020 ging hij op uitnodiging van het NDSD in gesprek met directeuren sociaal domein en daarop volgde het verzoek om een essay uit te werken dat voer tot denken geeft over het vervolg van de transformatie sociaal domein na Corona
Werkdocument over de inzichten in de financiën sociaal domein rond het IBP
De kennis en inzichten die zijn verzameld over de financiën sociaal domein in aanloop naar het IBP en de leerervaringen die zijn opgedaan wilden we niet verloren laten gaan. Daarom heeft de werkgroep f&c met ondersteuning van AEF en KPMG gewerkt aan een notitie waarin deze kennis, inzichten en leerervaringen zijn opgetekend. Daarnaast zijn verwijzingen naar nuttige bronnen opgenomen.
Rapportage over over- en onderbesteding in het sociaal domein in 2015
NDSD heeft Significant gevraagd onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van mogelijke onder- en overbesteding in 2015 in het sociaal domein: de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet, met focus op de nieuwe taken die gemeenten per 2015 hebben binnen deze wetten. Dit om inzicht te verwerven in de wijze waarop gemeenten om zijn gegaan met financiële kaders, (financiële) sturing en financiële realisatie in het sociaal domein.
Organisatie van de financiën voor zorg in ander perspectief
In de notitie ‘Organisatie van de financiën voor zorg in ander perspectief’ wordt onderbouwd waarom een ander perspectief op de rol van gemeenten en het sociaal domein loont: hoe het sociaal domein een hefboom- rol kan vervullen in het doorzetten van de beweging van Juiste Zorg Juiste Plek (JZJP). En dat JZJP ook vraagt het creëren van de juiste randvoorwaarden, waaronder: geld op de juiste plek.
Macroveranderingen en invloed op budget sociaal domein
Deze rapportage is opgesteld om inzicht te bieden in de ontwikkelingen op het macrobudget Jeugd, WMO en de Participatiewet waar het merendeel van de gemeenten te maken hebben met oplopende tekorten.

Onderzoeken

Met enige regelmaat geeft het NDSD opdracht om onderzoek te doen. Deze onderzoeken leveren direct bruikbare kennis op en dragen bij aan het maatschappelijk debat.

Werk en stuurgroepen

Het NDSD onderschrijft de ambities zoals geformuleerd in de propositie: ‘De winst van het Sociaal Domein’. Een aantal leden verenigt zich rondom deze thema’s uit de propositie in werk- en subgroepen.

Lerend netwerk

Het NDSD organiseert regelmatig leertrajecten. Een leertraject bestaat uit een serie van bijeenkomsten van gemeenten waarin zowel organisatie-kwesties als inhoudelijke vragen centraal staan.

Archief

In de geschiedenis van het

NDSD hebben meerdere thema’s speciale aandacht gehad. Deze thema's zijn ondergebracht in het archief.

Onze leden


Het bestuur heeft een adviseur en secretaris aangesteld die het netwerk en haar leden op allerlei wijzen ondersteunen.

Marieke Seip

Adviseur

Marloes Janssen

Secretaris

Postadres

p/a VNG

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

Neem contact met ons op.

We zouden graag van u horen.