Werkdocument over de inzichten in de financiën sociaal domein rond het IBP

De kennis en inzichten die zijn verzameld over de financiën sociaal domein in aanloop naar het IBP en de leerervaringen die zijn opgedaan wilden we niet verloren laten gaan. Daarom heeft de werkgroep f&c met ondersteuning van AEF en KPMG gewerkt aan een notitie waarin deze kennis, inzichten en leerervaringen zijn opgetekend. Daarnaast zijn verwijzingen naar nuttige bronnen opgenomen.

We hopen dat dit behulpzaam is bij bestaande kennis en ervaring te borgen en aandacht te houden op verantwoord transformeren. Waar mogelijk kan het een achtergrond zijn voor coalitieonderhandelingen, begrotingen en het in gang zetten van nieuw beleid.

Ook hebben de directeuren sociaal domein samen met leden van de werkgroep f&c het initiatief genomen om door te praten over wat nu gegeven de afspraken in het kader van het IBP en gegeven de tekorten goede stappen zijn om te zetten richting de nieuwe coalities, kadernota’s en begrotingen voor 2019 ev. Op verschillende wijzen en met verschillende snelheden zetten gemeenten nu stappen. Zo heeft Nijmegen inmiddels interventieplan sociaal domein fase 3 aan hun gemeenteraad aangeboden. En Rotterdam heeft een wethoudersbrief met een maatregelenpakket WMO aan hun gemeenteraad gestuurd.

De directeuren zetten hun gesprek voort en hebben afgesproken relevante informatie over dit thema snel te delen via de website van NDSD.

Bijlagen


NDSD - Nieuws

We organiseren algemene bijeenkomsten, themabijeenkomsten, vormen werkgroepen of nemen deel aan door anderen gevormde werkgroepen, starten leertrajecten en zoeken de samenwerking met andere partijen.


Tijdens de coronapandemie hebben de directeuren van het netwerk de tijd genomen om met elkaar te reflecteren op de vragen voor de toekomst. 7 gerenommeerde wetenschappers uit binnen -en buitenland inspireerden met hun ideeën onderzoeken en adviezen over de brede vraagstukken in het sociaal domein.
Voor het maken van de beweging in het sociaal domein is sturen met kwaliteit van groot belang. Dit betreft het hart van de rol van directeuren sociaal domein. Een rol die zij in een drukbevolkt, breed, complex en zich steeds veranderend spelersveld vorm en invulling hebben te geven. Het gaat daarbij steeds meer om netwerksturing en adaptief leiderschap.
Op 23 maart 2018 hebben we samen met Alzheimer Nederland een bijeenkomst georganiseerd. Daarin hebben we verkend welke rol we als gemeente hierin het beste kunnen vervullen en wat op het lokale niveau versterking behoeft. Met als doel ook te inspireren tot het ondernemen van extra inspanningen op het lokale niveau, want het is van belang dat er een tandje bijgezet wordt.
Steeds meer aandacht gaat uit naar het wonen en het sociaal domein. Er spelen dan ook een aantal flinke woonvraagstukken: door de toenemende vergrijzing, door behoefte aan beschermd en begeleid wonen en door de behoeften van jongeren aan een geschikte woonplek. En een flinke druk op de woningmarkt vooral in de grote steden.
Over de borging van privacy in het sociaal domein is veel te doen. Er zijn door gemeenten, zorgaanbieders en tal van andere partijen al allerlei stappen gezet. Ook is er veel materiaal beschikbaar. Hier een greep.
Op 29 november 2019 hebben we tijdens een algemene bijeenkomst van NDSD het thema zorg en veiligheid nader verkend. Het programma van de dag, de presentaties en een impressieverslag zijn opgenomen in de bijlagen.
Op 7 september 2022 is het rapport ‘Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis’ gepubliceerd door het Verwey Jonker Instituut. In opdracht van o.a. het NDSD, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociaal Werk werkt! hebben zij onderzoek gedaan naar de beleidsmatige vormgeving van de sociale basis in twaalf gemeenten.
Dr. Onno de Zwart, algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut schreef in december 2020 een essay op verzoek van het NDSD. Het lukt ons alleen bij een crisis om te zorgen voor fundamentele kennis die direct toepasbaar is. Waarom gebeurt dat niet bij andere, meer structurele, problemen waar de gezondheids- en maatschappelijke effecten evenzeer groot zijn?

Onze leden


Het bestuur heeft een adviseur en secretaris aangesteld die het netwerk en haar leden op allerlei wijzen ondersteunen.

Marieke Seip

Adviseur

Marloes Janssen

Secretaris

Postadres

p/a VNG

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

Neem contact met ons op.

We zouden graag van u horen.