Voor het maken van de beweging in het sociaal domein is sturen met kwaliteit van groot belang. Dit betreft het hart van de rol van directeuren sociaal domein. Een rol die zij in een drukbevolkt, breed, complex en zich steeds veranderend spelersveld vorm en invulling hebben te geven. Het gaat daarbij steeds meer om netwerksturing en adaptief leiderschap. En vanaf 2017 speelt de financiële beheersbaarheid van de financiën sociaal domein naast het op stoom houden van de beweging in het sociaal domein daarin een steeds grotere rol.

In NDSD verband hebben we er in fasen aan gewerkt. Eerst ging het vooral om 'sturing en bekostiging'. In een tweede fase zijn we aan de slag gegaan met sturen vanuit 'eenvoud en de bedoeling'. Dat bood ons een kompas om op te varen, om meer te werken vanuit leidende principes en uitgangspunten. We organiseerden onze eerste leertraject: leren over werken en sturen vanuit eenvoud en de bedoeling en werkten naar aanleiding daarvan een oogstdocument uit

Vervolgens zaten de directeuren weer in een volgende fase. Vanaf 2017/2018 zijn we het samen leren, samen zoeken, samen verkennen en samen ontwikkelen gaan intensiveren in het netwerk. Ook doen we meer aan signaleren, agenderen en bijdragen aan bestuurlijke advisering. En steeds vaker zijn we initiërend, jagen we zaken aan en dragen we bij aan allerlei trajecten en initiatieven. We proberen elkaar ook scherp te houden, te prikkelen, door reflectie stof tot nadenken te geven. Zo hopen we slimmere stappen te kunnen zetten en via nieuwe banen van denken tot betere handelingsperspectieven te komen.

In het kader van het programma sociaal domein (PSD) is in 2018 ook een traject door gemeenten en rijk gestart dat is gericht op sturen met kwaliteit. Vanuit dit traject is er voor gekozen om van elkaar en met elkaar te leren door het organiseren van rondes van peerreviews. Kwetsbaar, open en oprecht elkaar een kijkje in de keuken bieden, vergelijkbaar met de door VNG gestarte visitatiecommissies in 2019. Tot april 2019 hebben er verschillende ronden van 4/5 gemeenten gedraaid. Een eerste oogst uit die rondes van peerreviews is gepresenteerd in de NDSD algemene bijeenkomst op 12 april 2019. Vanwege de grote belangstelling en het enthousiasme zijn we samen met BZK en VNG en ondersteund door AEF en Significant tot in 2020 doorgegaan met het organiseren van peerreviews.

Over de inzichten die zijn opgedaan over sturen met kwaliteit en de complexiteit van de vraagstukken in het sociaal domein is in maart 2020 een essay geschreven. 

In 2020 is er verder door de VNG een kennisnetwerk ‘Grip op het sociaal domein’ opgestart, op advies van de Visitatiecommissie. De Visitatiecommissie helpt gemeenten sinds mei 2019 grip te krijgen op de financiële beheersbaarheid in het sociaal domein. Het animo voor de diensten van de Visitatiecommissie (100 aanmeldingen) is groter dan de capaciteit toelaat en mede daarom wordt dit netwerk opgericht, als ondersteuning voor alle 355 gemeenten. Dit nieuwe netwerk moet gemeenten helpen grip te krijgen op inhoud en financiën in het sociaal domein. Klik hier voor meer informatie over het kennisnetwerk.

Bijlagen


NDSD - Nieuws

We organiseren algemene bijeenkomsten, themabijeenkomsten, vormen werkgroepen of nemen deel aan door anderen gevormde werkgroepen, starten leertrajecten en zoeken de samenwerking met andere partijen.


Tijdens de coronapandemie hebben de directeuren van het netwerk de tijd genomen om met elkaar te reflecteren op de vragen voor de toekomst. 7 gerenommeerde wetenschappers uit binnen -en buitenland inspireerden met hun ideeën onderzoeken en adviezen over de brede vraagstukken in het sociaal domein.
Voor het maken van de beweging in het sociaal domein is sturen met kwaliteit van groot belang. Dit betreft het hart van de rol van directeuren sociaal domein. Een rol die zij in een drukbevolkt, breed, complex en zich steeds veranderend spelersveld vorm en invulling hebben te geven. Het gaat daarbij steeds meer om netwerksturing en adaptief leiderschap.
Op 23 maart 2018 hebben we samen met Alzheimer Nederland een bijeenkomst georganiseerd. Daarin hebben we verkend welke rol we als gemeente hierin het beste kunnen vervullen en wat op het lokale niveau versterking behoeft. Met als doel ook te inspireren tot het ondernemen van extra inspanningen op het lokale niveau, want het is van belang dat er een tandje bijgezet wordt.
Steeds meer aandacht gaat uit naar het wonen en het sociaal domein. Er spelen dan ook een aantal flinke woonvraagstukken: door de toenemende vergrijzing, door behoefte aan beschermd en begeleid wonen en door de behoeften van jongeren aan een geschikte woonplek. En een flinke druk op de woningmarkt vooral in de grote steden.
Over de borging van privacy in het sociaal domein is veel te doen. Er zijn door gemeenten, zorgaanbieders en tal van andere partijen al allerlei stappen gezet. Ook is er veel materiaal beschikbaar. Hier een greep.
Op 29 november 2019 hebben we tijdens een algemene bijeenkomst van NDSD het thema zorg en veiligheid nader verkend. Het programma van de dag, de presentaties en een impressieverslag zijn opgenomen in de bijlagen.
Op 7 september 2022 is het rapport ‘Leren, sturen en verantwoorden in de sociale basis’ gepubliceerd door het Verwey Jonker Instituut. In opdracht van o.a. het NDSD, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociaal Werk werkt! hebben zij onderzoek gedaan naar de beleidsmatige vormgeving van de sociale basis in twaalf gemeenten.
Dr. Onno de Zwart, algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut schreef in december 2020 een essay op verzoek van het NDSD. Het lukt ons alleen bij een crisis om te zorgen voor fundamentele kennis die direct toepasbaar is. Waarom gebeurt dat niet bij andere, meer structurele, problemen waar de gezondheids- en maatschappelijke effecten evenzeer groot zijn?

Onze leden


Het bestuur heeft een adviseur en secretaris aangesteld die het netwerk en haar leden op allerlei wijzen ondersteunen.

Marieke Seip

Adviseur

Marloes Janssen

Secretaris

Postadres

p/a VNG

Postbus 30435

2500 GK Den Haag

Neem contact met ons op.

We zouden graag van u horen.