Zorg en veiligheid

Zorg en veiligheid

Vanuit het sociaal domein is aandacht voor zorg en veiligheid steeds meer van belang. Het gaat daarbij dan om de verwevenheid van problematiek die speelt bij multi-probleemgezinnen, bij personen met verward gedrag met een hoog veiligheidsrisico en bij huiselijk geweld en kindermishandeling. En ook om ontwikkelingen in de forensische ggz en de extramuralisering in de ggz die van invloed zijn in het sociaal domein. En het gaat om inzichten als dat 40% van de gedetineerden een licht verstandelijke beperking hebben, en dat veel ouders die nu bekend zijn bij veilig thuis in 44% van de gevallen zelf met huiselijk geweld te maken hadden. Deze verwevenheid van problematiek, alle inzichten en wat we steeds meer leren over zorg en veiligheid, vragen om een verbreding van onze handelingsperspectieven in het sociaal domein en om een ander en intensiever samenspel van vele partijen. Brede zorg en veiligheidshuizen zullen daarin steeds meer een spilfunctie krijgen. En de invulling van de regierol van gemeenten op zorg en veiligheid gaat ook meer vragen van de sturing in het sociaal domein.

Op 29 november 2019 hebben we tijdens een algemene bijeenkomst van NDSD daarom het thema zorg en veiligheid nader verkend. Het programma van de dag, de presentaties en een impressieverslag zijn opgenomen in de bijlagen.