Macroveranderingen en invloed op budget sociaal domein

Deze rapportage is opgesteld om inzicht te bieden in de ontwikkelingen op het macrobudget Jeugd, WMO en de Participatiewet waar het merendeel van de gemeenten te maken hebben met oplopende tekorten. Met de ondernomen analyse wordt beoogd om – ook in verband met de wijziging van integratie – naar algemene uitkering en de aanstaande wijziging van de verdeelmodellen – naast inzicht te krijgen, ook beter navolgbaar te maken hoe het budget sociaal domein zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren en wat de te verwachten ontwikkelingen en trends zijn de komende jaren.

De behoefte aan dit inzicht komt enerzijds voort uit de voortgaande discussie over de toereikendheid van het macrobudget voor het sociaal domein. En anderzijds vanuit de behoefte van gemeenten om meer houvast te hebben bij het begroten voor het sociaal domein.

NDSD heeft KPMG gevraagd voor het opstellen van deze rapportage samen met de werkgroep f&c.

Financiën sociaal domein
Gepubliceerd op 27 mei 2020 om 12:35