WMO 2015 in uitvoering

WMO 2015 in uitvoering

In mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraken gedaan in vier rechtszaken over Hulp bij het Huishouden(HbH) op grond van de Wmo 2015. Naar aanleiding hiervan zijn bijna alle gemeenten op zoek gegaan naar hoe zij op lokaal niveau, binnen de kaders van de uitspraken van de CRvB, de vernieuwing in de WMO en breder, in het sociaal domein, verder vorm kunnen geven, met daarbij speciale aandacht voor de HbH. NDSD heeft daarom in samenwerking met de VNG, VWS en vele gemeenten vanaf de zomer 2016 een product ontwikkeld dat ondersteunend kan zijn in dit vernieuwingsproces en het maken van lokale keuzes. Dit heeft geleid tot een rapportage.

Vanaf december 2016 zijn we voortgegaan met een ontwikkeltraject waarin we de krachten bundelen om vanuit de WMO te blijven vernieuwen in het sociaal domein. Het ministerie van VWS, de VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) werken hierin samen met gemeenten, de cliëntorganisaties ANBO en Ieder(In), en de koepelorganisaties van de zorgaanbieder, ActiZ en BTN.

In dit ontwikkeltraject staan de volgende vragen centraal: Wat is nodig om de ingezette vernieuwing vanuit de Wmo 2015 verder te brengen, in samenhang met het bredere sociaal domein? Hoe versnellen we de vernieuwing, samen met alle betrokken partijen?

Binnen het ontwikkeltraject ‘Wmo 2015 in uitvoering: Gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ zijn twee paralleltrajecten ingericht: I) Aanpassing beleid voor hulp bij het huishouden met oog op de vernieuwing, en II) De brede vernieuwing doorzetten. Traject I is zo goed als afgerond.
Zie voor uitgebreide informatie deze link.