Gestructureerde borging van privacy

Gestructureerde borging van privacy

Over de borging van privacy in het sociaal domein is veel te doen. Er zijn door gemeenten, zorgaanbieders en tal van andere partijen al allerlei stappen gezet. Ook is er veel materiaal beschikbaar. Voor het bereiken van een meer gestructureerde borging van privacy is het zetten van verdere stappen van belang.
In 2016 zijn twee sporen bewandeld:

  • Met GGZ Nederland, ISD, BZK, VWS, VNG en NDSD en anderen is er toegewerkt naar een conferentie op 22 juni.
  • Met BZK en VNG heeft NDSD een traject doorlopen dat uitmondde in een werkbijeenkomst op 1 juli 2016 en een werkbundel waarin de verslagen van de interviews met zeven directeuren sociaal domein zijn opgenomen.

Vanaf begin 2017 is de voorbereiding gestart voor een tweede bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’ op 27 september. In 2017 zal ook een vervolgtraject in gang gezet worden waarbij het accent sterker zal liggen op het een goede wijze mogelijk maken van de zeer gewenste samenwerking tussen partners in het sociaal domein met goede borging van de privacy wetgeving.