Financiën sociaal domein

Financiën sociaal domein

Er speelt nog altijd veel op het gebied van de financiën sociaal domein en de beheersing van de financiën in het sociaal domein. NDSD geeft daarom regelmatig opdracht tot het doen van een onderzoek of het ondernemen van een nadere analyse. Ook draagt NDSD bij, deels via de werkgroep financien & control, aan de begeleiding van tal van financiële onderzoeken die in opdracht van BZK, VWS of anderen in gang worden gezet.  Zeer recentelijk is op verzoek van NDSD een analyse ondernomen naar de macroveranderingen en invloed op het budget sociaal domein.

De belangrijkste rapporten die nav de onderzoeken die (mede) in opdracht van NDSD zijn verschenen zijn op deze themapagina opgenomen.

Gemeenten zetten met verschillende snelheden en op verschillende wijzen stappen om de tot financiële beheersing te komen en tegelijkertijd de bedoeling van de transformatie in het sociaal domein overeind te houden. Binnen NDSD blijven we de krachten bundelen, ook samen met de VNG en Divosa, om zo goed mogelijk voort te stappen en de financiën sociaal domein op een goed spoor te krijgen en houden.

NB: Voor de volledigheid zijn twee oudere onderzoeken naar de financiën sociaal domein ook opgenomen op deze themapagina: de quickscan naar 3D brede tekorten in het sociaal domein en een rapportage over – en onderbesteding in het sociaal domein in 2015.

Macroveranderingen en invloed op budget sociaal domein

Deze rapportage is opgesteld om inzicht te bieden in de ontwikkelingen op het macrobudget Jeugd, WMO en de Participatiewet waar het merendeel van de gemeenten te maken hebben met oplopende tekorten. Met de ondernomen analyse...

 

Organisatie van de financiën voor zorg in ander perspectief

In de notitie ‘Organisatie van de financiën voor zorg in ander perspectief’ wordt onderbouwd waarom een ander perspectief op de rol van gemeenten en het sociaal domein loont: hoe het sociaal domein een hefboom- rol...

 

Werkdocument over de inzichten in de financien sociaal domein rond het IBP en andere relevante notities

De kennis en inzichten die zijn verzameld over de financiën sociaal domein in aanloop naar het IBP en de leerervaringen die zijn opgedaan wilden we niet verloren laten gaan. Daarom heeft de werkgroep f&c met...

 

Overige relevante werknotities

In de bijlagen zijn de volgende documenten te vinden Interventieplan sociaal domein Zwolle Koersdocument Leeuwarden Actieplan kostenbeheersing jeugdhulp Zoetermeer

 

Quickscan naar 3D brede tekorten in het sociaal domein

In opdracht van de VNG en in samenwerking met NDSD is een kort onderzoek uitgevoerd naar de nieuwe uitgaven van gemeenten aan het Sociaal Domein in relatie tot de nieuwe inkomsten in de periode 2014...

 

Rapportage over- en onderbesteding in het sociaal domein in 2015

NDSD heeft Significant gevraagd onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van mogelijke onder- en overbesteding in 2015 in het sociaal domein: de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet, met focus op de nieuwe taken die gemeenten...