Quickscan naar 3D brede tekorten in het sociaal domein

In opdracht van de VNG en in samenwerking met NDSD is een kort onderzoek uitgevoerd naar de nieuwe uitgaven van gemeenten aan het Sociaal Domein in relatie tot de nieuwe inkomsten in de periode 2014 – 2019. Ook is bekeken of dit de continuïteit van zorg en ondersteuning zal beïnvloeden.
Het onderzoek is, na verschillende signalen van gemeenten dat ze niet ‘uitkomen’ met de Rijksmiddelen voor het Sociaal Domein, uitgevoerd door bureau Andersson Elffers Felix (AEF). Het rapport is medio april beschikbaar gekomen.

Ruim 90 gemeenten hebben zich gemeld met tekorten van soms meer dan 20% waarbij als overkoepelend knelpunt de omvang en het tempo van de veranderingen als oorzaak wordt genoemd. Dit is gekoppeld aan het tempo waarmee de financiële kortingen uit het huidige regeerakkoord worden doorgevoerd. AEF constateert ook dat het in meerdere gemeenten nog ontbreekt aan een helder beleid en sturing op de financiële affecten.

De VNG is in gesprek gegaan met het Rijk om aanvullende ondersteuning voor gemeenten te organiseren. Het huidige kabinet moet immers het Sociaal Domein ‘zonder gaten’ overdragen aan het volgende kabinet.

Zie voor meer informatie deze pagina.

Financiën sociaal domein
Gepubliceerd op 15 mei 2017 om 21:45