Sturing en bekostiging

Sturing en bekostiging

Om de beweging in het sociaal domein te kunnen maken zijn er vele sturings- en bekostigingvraagstukken die om een antwoord vragen.

Vanaf 2013 hebben we aan verschillende vraagstukken gewerkt en over de opbrengst daarvan zijn handreikingen en publicaties verschenen (zie: Meer over het thema).

In 2015 is gewerkt aan het thema opdrachtgeverschap en in februari is het ontwikkeltraject populatiebekostiging van start gegaan. Ook gaan we aan de slag met de gestructureerde borging van privacy en de regionale samenwerkingspraktijken in het sociaal domein.

Quickscan naar 3D brede tekorten in het sociaal domein

In opdracht van de VNG en in samenwerking met NDSD is een kort onderzoek uitgevoerd naar de nieuwe uitgaven van gemeenten aan het Sociaal Domein in relatie tot de nieuwe inkomsten in de periode 2014...

 

Rapportage over- en onderbesteding in het sociaal domein in 2015

NDSD heeft Significant gevraagd onderzoek uit te voeren naar de oorzaken van mogelijke onder- en overbesteding in 2015 in het sociaal domein: de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet, met focus op de nieuwe taken die gemeenten...

 

Populatiebekostiging: rapportage beschikbaar

De rapportage ‘De rol van populatiebekostiging in het sociaal domein: verder komen met ‘de bedoeling centraal’ is gereed en beschikbaar onder bijlagen. In februari 2016 is met steun van BZK een ontwikkeltraject populatiebekostiging van start...

 

Opdrachtgeverschap

BZK, VWS, VNG en NDSD zijn in 2015 met 12 gemeenten een traject opdrachtgeverschap gestart. Hierin is de rol en rolverandering van gemeenten uitgebreid aan bod geweest. Over de uitkomsten van dit traject is een...

 

Meer over het thema

Voor een overzicht van publicaties, notities en handreikingen verwijzen we graag naar de dossiers op de VNG site en de site van de gemeenten van de toekomst.

 

Wijkteams & buurtteams

Wijkteams, buurtteams of sociale teams zijn in veel gemeenten een belangrijke sleutel tot het vernieuwen van het zorg en ondersteuningstelsel. Over de ervaringen die met de buurtteams in Utrecht zijn opgedaan, is een lezenswaardig boekje verschenen,...